Voorwaarden
Voorwaarden
Verhuurvoorwaarden
Algemene voorwaarden

1. Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene bedrijfsvoorwaarden van toepassing welke schriftelijk bij ons zijn op te vragen.

Gebruiksvoorschriften

2. De huurder en/of zijn werknemers dienen de benodigde certificaten e.d. te hebben.

3. Huurder dient het object zodanig te gebruiken dat derden geen hinder, overlast of schade ervan ondervinden.

4. De huurder dient het object van goed en ter zake kundig onderhoud te voorzien, alsmede zorg te dragen voor brandstof en een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid op zijn eigen naam en voor eigen rekening.

5. Het object dient door de huurder in dezelfde staat te worden terugbezorgd als het is opgehaald.

6. Het is de huurder niet toegestaan het object in onderverhuur af te staan.

7. Het object moet schoon worden geretourneerd.

Rechten van de verhuurder

8. De verhuurder is op ieder moment gerechtigd het object terug te halen of te doen halen indien hij dit noodzakelijk acht.

De huurtijd

9. De huurperiode loopt vanaf het moment dat het object wordt opgehaald totdat het is teruggebracht. Dagprijzen gelden binnen de openingstijden van het verhuurbedrijf op één kalenderdag met een maximum van 8 uur per dag, tenzij ander schriftelijk overeengekomen.

De huurprijs

10. De huurprijs geldt altijd in euro’s, exclusief BTW, transport en montagekosten.

11. Transportkosten zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, voor rekening van de huurder.

12. Brandstof, oliën en vetten zijn voor rekening van de huurder.

13. Eventuele schoonmaakkosten worden aan de huurder in rekening gebracht.

Betaling

14. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

15. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door verhuurder is ontvangen, is huurder van rechtswege in gebreke en is huurder een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van verhuurder het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen.

Eigen risico huurder

16. Vanaf het moment van de huur is het object voor risico van huurder en komt alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door het object en/of derden mocht ontstaan voor rekening van de huurder.

17. Diefstal, verduistering of verlies van het object, komen voor rekening van de huurder, tevens indien huurder ter zake geen verwijt kan worden gemaakt.

18. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van deze huurovereenkomst. Evenmin voor de gevolgen van gebreken die verhuurder bij het aangaan van deze huurovereenkomst niet kende of had behoren te kennen.

Geschillen

19. In geschillen die ontstaan of voortvloeien uit de overeenkomst tussen huurder en verhuurder is de Nederlandse rechter exclusief bevoegd. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Deze catalogus is met de meest mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar aan deze uitgave kunnen geen rechten worden verleend. Alle prijs- en typewijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Copyright.
Contact